iêaò]û iêù~ûM

ÊûiÚý

ùcûU PòKò›ûkd iõLýû- 1
ùcûU Wûqeu iõLýû
ùcûU ÊûiÚýKcðúu iõLýû
ùeûMúKfýûY icòZò ibý, ibýû- 2
Mûñ KfýûY icòZò iõLýû

iêaò]û iêù~ûM

ÊûiÚý

ùcûU PòKò›ûkd iõLýû- 1
ùcûU Wûqeu iõLýû
ùcûU ÊûiÚýKcðúu iõLýû
ùeûMúKfýûY icòZò ibý, ibýû- 2
Mûñ KfýûY icòZò iõLýû

Powered By Indic IME